Personvernpolicy

I henhold til GDPR er foretaket Nordisk Bilgaranti AS ansvarlig for behandlingen av alle personopplysninger i selskapet, med unntak fra i oppdragene hvor foretaket håndterer personopplysninger på vegne av andre.

Personopplysninger behandles kun av autorisert personell med kompetanse på dette området og håndteres, lagres, oppdateres og oppbevares i henhold til strenge rutiner og med høye sikkerhetskrav.

Hvilke typer data behandler vi, og hvordan samler vi disse inn?

Vi ønsker å kunne tilby, utvikle og forbedre våre tjenester med den hensikt å skape gode og attraktive tilbud til deg som kunde. For å kunne gjøre dette må vi behandle personopplysningene dine.

Kundeinformasjon: innbefatter informasjon om deg som individ og som er knyttet til tjenesten din, f.eks. registreringsnummer på kjøretøyet ditt, navn, adresse, i tilfelle kunden benytter seg av autogiro blir personnummer lagret, og i tilfeller kunden har valgt e-postfaktura, lagres e-postadressen, personnummer blir også lagret når en sak oversendes til inkasso.

Vi samler inn informasjon på forskjellige måter: gjennom din korrespondanse med oss, f.eks. når du blir kunde hos oss eller når du er i kontakt med vår kundeservice. Dette kan også gjøres ved å samle informasjon fra andre eksterne kilder, f.eks. folkeregisteret, Statens vegvesen m.m.

Hva benytter vi informasjonen din til

For at vi skal kunne behandle personopplysningene dine, må det være forankret i gjeldende lovverk, det må være et lovlig grunnlag for behandlingen. For at behandlingen av dine personopplysninger skal være lovlig, kreves det at det det har et formål at denne informasjonen blir lagret.

For å oppfylle avtalen med deg, eller
å oppfylle en juridisk forpliktelse for Nordisk Bilgaranti AS
Behandling av dine personlige data kan også gjøres

Etter en interesseavveining, hvor Svenskt Fordonsskydd Ltd sin interesse i å utføre behandling av dataene blir veid opp mot din interesse i forhold til personvern, eller
etter at du har gitt samtykke til behandlingen. Et samtykke gis enkeltvis, og du kan alltid tilbakekalle denne ved å kontakte vår kundeservice.
For å kunne tilby våre tjenester til deg, må vi behandle personopplysningene dine. Nedenfor finner du informasjon om formålene vi behandler personopplysningene dine for, basert på det juridiske grunnlaget og hvor lenge vi lagrer dataene. Vi lagrer aldri dataene lenger enn vi trenger for dens formål.

Gi, samt oppfylle avtaler om våre tjenester

Vi behandler kundeinformasjon for å kunne tilby våre tjenester til deg, samt oppfylle avtaler og sikre våre rettigheter under avtalen. For eksempel trenger vi å kunne identifisere deg som kunde, håndtere og gjennomføre dine bestillinger, fakturaer og betaling for våre tjenester, kredittinformasjon, vedlikehold av informasjon slik at denne til en hver tid er korrekt, feilsøke og fikse feil, håndtere kommentarer og klager om våre tjenester.

Juridisk grunnlag: utførelse av kontrakt, juridiske forpliktelser

Utvikle og forbedre våre tjenester

Vi behandler kundedata, ved for eksempel å gjøre valg og gjennomføre kundeundersøkelser, for å utvikle og forbedre vår virksomhet, våre tjenester vi kan tilby deg og våre prosesser og metoder.

Juridisk grunnlag: legitim interesse.

Utvikle og forbedre tjenesten til våre kunder

Vi behandler våre kunders informasjon for å kunne tilby selvbetjening via vår hjemmeside, for hele tiden å kunne kompetanseheve våre ansatte og forbedre vår måte å utføre vårt virke på. Slik vil vi alltid kunne tilby deg best mulig grad av service. Når du kontakter oss, kan kommunikasjonen bli analysert for opplæringsformål.

Juridisk grunnlag: gjennomføring av avtaler, interesseavveining (Nordisk Bilgaranti AS har en legitim interesse i å kunne opprettholde god kundeservice).

Direkte markedsføring

Vi behandler vår kundeinformasjon, ved eksempelvis å kjøpe informasjon fra Vegvesenet, dette for at vi kan kunne tilby deg relevante tilbud vedrørende våre tjenester. Markedsføringen skjer per post og kort tid etter at tilbudets sluttdato, slettes informasjonen.

Juridisk grunnlag: legitime årsaker

Informasjonssikkerhet, samt å forhindre misbruk av våre tjenester

Vi behandler kundedata for å ivareta sikkerheten rundt tjenestene våre, for å oppdage eller forhindre uautorisert bruk av tjenesten og / eller for å oppdage og forhindre misbruk/svindel osv.

Juridisk grunnlag: interesseavveining (Svenskt Fordonsskydd Ltd. har en legitim interesse i å opprettholde sikkerheten til våre tjenester) samt juridisk forpliktelse.

Oppfylle forpliktelser i henhold til lov, myndighetsregulering, beslutning, forespørsel eller retningslinjer og for å være i stand til å ivareta våre interesser.

Vi behandler kundedata for å ivareta sikkerheten til tjenestene våre, samt for å oppdage eller sørge for at uautorisert bruk av tjenesten og / eller for å oppdage og forhindre svindel osv.

Juridisk grunnlag: interesseavveining (Nordisk Bilgaranti AS har en legitim interesse av å opprettholde sikkerheten til våre tjenester, samt sørge for at juridiske forpliktelse blir fulgt.

Oppfylle forpliktelser i henhold til lov, myndighetsregulering, andre beslutninger, begjæringer eller retningslinjer og for å være i stand til å ivareta våre interesser.

Vi behandler kundeinformasjonen din for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til lov, myndighetsbestemmelser, avgjørelser, begjæringer retningslinjer eller andre lover. Eksempelvis lagrer vi data i jamført med med regnskapsloven. lover mot hvitvasking og finansiering av terrorisme.

Juridisk grunnlag: juridiske forpliktelser

Hvor lenge lagrer vi informasjonen din

Som hovedregel lagrer vi kun kundeinformasjonen om deg med de hensikter vi har oppgitt ovenfor, så lenge du har et kundeforhold med oss. Informasjonen lagres og i opptil 36 måneder etter endt kundeforhold.

Fakturerings- og betalingsformål, for eksempel den delen av regnskapsloven og lover for å forhindre hvitvasking og finansiering av terrorisme, eller for å ivareta våre interesser, lagrer vi informasjonen i opptil 10 – ti- år etter at dokumentasjonen ble skapt, eller i tilfeller hvor det er tale om juridiske rettstvister.
Foretaket lagrer kundenes informasjon i 36 måneder etter avsluttet kundeforhold. Dette gjør vi for å kunne sikre at kundenes rettigheter i garantisaker blir fulgt og ivaretatt, samt for å kunne oppgi informasjon om kundenes reparasjoner på et senere tidspunkt.
For å kunne tilby og forbedre våre tjenester ut til deg, lagrer vi kundeinformasjon i 36 måneder etter at kundeforholdet er avsluttet.
For å oppfylle våre forpliktelser i henhold til lover, myndighetskrav, beslutninger ved dom, begjæringer eller retningslinjer, lagrer vi kundeinformasjon så lenge gjeldende lovverk gir adgang til.

Hvem utleverer vi informasjonen din til

Informasjon om deg kan leveres ut til underleverandører eller til selskaper i vårt eget konsern som behandler informasjon på vegne av vårt selskap. Vi benytter oss av underleverandører og i noen tilfeller selskaper innen vårt eget konsern for å kunne levere våre tjenester. Dette betyr at de også trenger noe informasjon om deg som kunde. Imidlertid kan de nevnte partene ikke bruke din personlige informasjon til noe annet formål enn å tilby tjenesten på de vilkårene vi spesifiserer.

Personvernpartner: Våre kunders data deles i sin helhet med Lime Technologies AB (556953-2616) og til en viss grad med Visma Spcs (556252-9155), Mailworld Office AB (556790-7778)

Behandling av våre kunders personopplysninger til tredjestater

Vi benytter oss for per tid ingen leverandører som har sin virksomhet utenfor EU / EØS, altså såkalte tredjeland.

Dine rettigheter

Jamført med gjeldende lovverk har du en rekke rettigheter som betyr at du kan få informasjon om og kontrollere dine egne personopplysninger.

Her lister vi opp dine rettigheter, og på slutten av dette dokumentet finner du kontaktinformasjon for Nordisk Bilgaranti AS som du kan benytte hvis du vil benytte deg av dine rettigheter.

Du har normalt lovfestet rett til å ta del av rettigheter nedenfor gratis. Imidlertid, i de fall hvor forespørselen åpenbart er grunnløs eller urimelig, kan vi enten ta et rimelig gebyr eller velge å ikke imøtese forespørselen din.

Vi vil besvare din forespørsel uten forsinkelser og normalt innen en måned fra forespørselen ble sendt. Hvis det kreves ekstra tid eller hvis vi av en eller annen grunn ikke kan imøtekomme forespørselen din, vil du motta informasjon om dette. Vi kan også be deg om ytterligere informasjon i de tilfeller hvor dette er nødvendig, dette for å gjøre det mulig for deg å bekrefte identiteten din og sikre at det er deg og ikke noen andre som prøver å få tilgang til din personlige informasjon.

Korrekt informasjon og tilgang til din personlige informasjon

Du har rett til å be om bekreftelse på om vi behandler personopplysninger om deg, og i så fall vil vi informere deg om hvordan dine personopplysninger behandles. Du har også rett til å motta en kopi av informasjonen vi behandler (gjennom en utskrift). Hvis du ber om flere eksemplarer, har vi rett til å kreve et rimelig gebyr for dette.

Rett til rettelse

Det er viktig for oss at den personlige informasjonen vi har om deg stemmer overens med fakta. Hvis informasjonen inneholder feil eller mangler, har du rett til å kontakte oss og be om å få informasjonen korrigert. Du har også rett til å be om at informasjon legges til hvis noe mangler, hvis tillegget er relevant med hensyn til formålet med databehandlingen. Vi vil kontakte de som vi har delt informasjonen din om at det er gjort en rettelse. Vi vil også på din forespørsel informere deg om hvem som har fått informasjonen om dette, samt hva informasjon om rettelsen gikk ut på.

Rett til å bli slettet

Du har rett til å kontakte oss for å be om at din personlige informasjon slettes:

Hvis dataene ikke lenger er nødvendige for de formålene de ble samlet inn for
Hvis behandlingen bare er basert på ditt samtykke, og dette samtykke tilbakekalles
Hvis behandlingen skjer på i sammenheng med direkte markedsføring, og du motsetter deg at dataene behandles
Hvis du motsetter deg behandlingen av personopplysninger som skjer etter en interesseavveining og det ikke er noen forsvarlige grunner som taler for din interesse
Hvis behandlingen av dataene dine ikke er i samsvar med gjeldende lov, eller
Hvis sletting er nødvendig for å oppfylle en juridisk forpliktelse.

I noen tilfeller kan vi imidlertid ikke imøtekomme en forespørsel om sletting, eksempelvis hvis vi fra myndighetene er lovpålagt å lagre dataene. Hvis sletting skjer, vil vi varsle dem som vi har gitt informasjonen din om at sletting har funnet sted. Vi vil også, på din forespørsel, informere deg om hvem / hvilken informasjon om sletting er blitt delt med.

Rett til å komme med innvendinger

Du har alltid rett til når som helst å protestere mot bruken av informasjonen din i bruk når det er tale om direkte markedsføring. Du gjør dette ved å kontakte oss på Nordisk Bilgaranti AS Hvis kommer med en slik innvending, vil vi ikke lenger behandle informasjonen for dette formålet.
Du har også rett til å nekte oss at vi behandler informasjonen din på grunnlag av en interesseavveining. Hvis vi ikke kan vise at det er forsvarlige grunner til behandlingen som oppveier dine personlige, må behandlingen opphøre.
Rett til begrensning av databehandlingen

Du har rett til å kontakte oss og be om at behandlingen av dine personopplysninger blir begrenset, og at dataene da bare skal lagres av oss i følgende situasjoner:

I løpet av tiden det tar for oss å sjekke om personopplysningene er korrekte, hvis du bestrider nøyaktigheten av personopplysningene
Hvis behandlingen er ulovlig og du motsetter deg at dataene slettes og i stedet vil at vi skal begrense bruken av disse
Hvis du, selv om vi ikke lenger har behov for informasjonen, vil at vi skal beholde den slik at du kan bruke den til å etablere, hevde eller forsvare et juridisk krav, eller
Venter på verifisering av hvem sine legitime grunner som veier mest, våre eller dine, i fall du har motsatt deg behandlingen.

I noen tilfeller kan vi imidlertid ikke imøtese en anmodning om begrensning, eksempelvis hvis informasjonen er nødvendig for at vi skal kunne forsvare våre egne rettigheter eller beskytte en annen person sine rettigheter. Hvis det oppstår begrensning, vil vi varsle de som vi har blitt tildelt informasjonen din om at begrensning har funnet sted. Vi vil også, på din forespørsel, informere deg om hvem / hvilken informasjon om begrensning er blitt delt.

Rett til dataportabilitet

Du har rett til å be om at personopplysningene dine blir publisert i maskinlesbart format og du har rett til å bruke slike personopplysninger andre steder. Denne retten gjelder slike personopplysninger som du har gitt oss og som behandles med bakgrunn på ditt samtykke, eller hvis behandlingen er basert på en avtale med oss. Informasjon som vi selv har laget, for eksempel det vi logger i programmene våre, er ikke inkludert i informasjonen vi gir ut.

Hvis du ikke vil ha vår direkte markedsføring

Du har alltid rett til å si nei til vår direkte markedsføring av våre tjenester. Bare ring kundeservice, e-post eller send et brev (ikke glem å oppgi navn, adresse og registreringsnummer).

Klage

Hvis du mener at personopplysningene dine blir behandlet i strid med gjeldende lovverk, kan du sende inn en klage direkte til oss eller til Datatilsynet.

Endring av retningslinjene våre

Svenskt Fordonsskydd Ltd. kan endre disse retningslinjene. Den vil endres på samme måte som de generelle vilkårene for tjenesten du har hos oss. I så fall vil vi gjøre oppmerksom på disse endringen via vår nettside. www.bilbeskyttelse.no

Disse retningslinjene må være tilgjengelig for alle berørte.